Onstaan van de Rotary Club
-

De drijvende kracht achter het oprichten van de club was Piet Tulner. Uit een verslag van juli 1993 is op te maken dat al in 1992 de eerste oriënterende gesprekken plaatsvonden. Als sponsorclub trad de Rotary Club Dokkum op.

Gezien het geringe aantal inwoners van het eiland (ca. 950) was het niet eenvoudige voldoende leden te vinden. Toch lukte dat en op 29 juni 1994 werd de oprichtingsvergadering gehouden met 25 leden (19 heren en 6 dames). Op 20 juli van dat jaar werd de club voorlopig toegelaten tot Rotary International.

Het eerste project was de maaltijdvoorziening op het eiland door middel van (toen al!) een elektrische auto. Na het welslagen van deze actie kon het officiële lidmaatschap van Rotary International worden aangevraagd: het charter. Op 27 mei 1995 was het dan zover: de uitreiking van het charter tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Van der Werff.

Doelstellingen van de Rotary Club
-

De oorsprong van Rotary is een initiatief uit 1905 van de advocaat Paul Harris uit Chicago, Verenigde Staten. Hij was verontrust over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen en over de harde, corrupte manier van zaken doen. Hij vond vier anderen die er ook zo over dachten, namelijk kolenhandelaar Schiele, textielhandelaar Shorey, mijningenieur Loehr en drukker Ruggles. Op 23 februari 1905 kwamen die vijf voor het eerst bij elkaar en ze deden dat verder iedere week opnieuw, waarbij elk van hen bij toerbeurt als gastheer optrad. Aan deze toerbeurtregeling is de naam Rotary te danken. Het initiatief van Paul Harris en de zijnen vond na een paar jaar navolging, eerst in de Verenigde Staten, later in andere Engelssprekende landen en weer later ook in de rest van de wereld. De eerste Nederlandse Rotary Club is de R.C. Amsterdam, die in 1923 werd opgericht.

Verspreid over de aardbol zijn thans meer dan 1,2 miljoen mensen aangesloten bij de Rotary, die circa 30.000 clubs telt. Rotary is trouw gebleven aan het uitgangspunt van Paul Harris en de vier andere pioniers. Dat uitgangspunt is: met een aantal mensen van heel verschillende beroepen zo mogelijk wekelijks bij elkaar komen. Om elkaar te stimuleren het beroep dat men heeft fatsoenlijk, eerlijk, betrouwbaar uit te oefenen. En om zo in de kleinere gemeenschap waarin men leeft en in de internationale gemeenschap op ethisch verantwoorde wijze actief te zijn, tot nut van het algemeen. Rotary is geen club om je eigen belang te bevorderen en is ook geen sociëteit. Rotary is aan de andere kant ook geen liefdadigheidsinstelling, die geld ophaalt om dat te distribueren. e kracht van Rotary zijn de mannen, en in een toenemend aantal clubs ook de vrouwen, die bereid zijn nogal wat van zichzelf en ook iets van hun geld te geven om via hun beroep hun medemensen, zonder onderscheid van geloof, ras of politieke mening, ten nutte te zijn.

D Deze algemene doelstelling wordt door alle Rotary Clubs onderschreven en komt tot uitdrukking in zinspreuken als "Service above self" en "He profits most, who serves best". De manier waarop men dit nastreeft kan zeer verschillend zijn, omdat de clubs binnen Rotary International autonoom zijn en de maatschappij waarvan zij deel uitmaken hun manier van werken bepaalt. En omdat ieder vogeltje nu eenmaal zingt zoals het gebekt is. De doelstelling van Rotary is dus het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van de dienstbaarheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest. De wegen waarlangs Rotary zijn doel tracht te verwezenlijken zijn de "avenues of service", zoals dat heet in het Engelse jargon waarvan Rotary zich nu eenmaal vanwege haar afkomst bedient. Deze avenues zijn: clubservice, vocational service, community service en international service

Activiteiten
-

Onze club kent diverse (jaarlijkse) activiteiten en een groot scala aan incidentele activiteiten. Gedurende de Eilander Strúnmarkten presenteert onze club zich met een kraam waar zelf gemaakte en andere artikelen worden verkocht. Alles ter ondersteuning van onze projecten. Voorbeelden zijn:

-strandpaaltjes
-peper en zoutstel in de vorm van de beide vuurtorens
-verjaardagskalender
-bijzondere borrelglaasjes en nog veel meer.

Daarnaast staan we op dezelfde markt met een rad van avontuur. Een groot succes, vooral bij kinderen. In de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw organiseren wij een fakkeltocht. Deelnemers kunnen fakkels kopen en we lopen vervolgens met ca. 1000 deelnemers over het donkere eiland. Een belevenis. Na afloop is er glühwein en warme chocomel en is er live muziek. In diezelfde periode organiseren wij een bingo in het Dorpshuis. De mooie prijzen en de geweldige sfeer zorgen er voor dat het maximaal aantal deelnemers al ver voor de aanvang in het dorpshuis aanwezig zijn. Op Nieuwjaarsdag organiseert onze club een concert in het ontmoetingscentrum aan de Langestreek.